MARIA LUISA SANTELLA - 1988 - Egypt - Photo Michele Gentile